การแจกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2567

โดย admin
 วันที่ 1 มี.ค. 2567 00:00 น.
 1009
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน่าน จำกัด จะทำการแจกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2567
1. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 ทุนๆ ละ 5,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกดังนี้
1.1 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
1.2 รายได้ของครอบครัวสมาชิก
1.3 อายุการเป็นสมาชิก
1.4 จำนวนบุตรของสมาชิก
2. ให้ทุนการศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุนละไม่เกิน 1,000 บาท และในแต่ละปีบัญชีของสหกรณ์สมาชิกมีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ 1 ทุน ต่อหนึ่งสมาชิก

วิธีการยื่นขอรับทุน
ให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนตามข้อ 1 - 2 ยื่นความจำนงพร้อมหลักฐานต่อหน่วยงานต้นสังกัด ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2567 และให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน่าน จำกัด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์
ส่วนหน่วยบำนาญและต่างจังหวัดให้ยื่นขอรับทุนด้วยตนเองที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน่าน จำกัด ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2567
• คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา
- เป็นบุตรสมาชิกสามัญแต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
- เป็นผู้มีความประพฤติดี
- กำลังศึกษาอยู่ในสถานที่ศึกษาของทางราชการ หรือสถาบันศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรอง
• หลักฐานการขอรับทุน
- ใบแสดงความจำนงขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน่าน จำกัด ตามแบบของสหกรณ์กำหนด
- หนังสือรับรองการศึกษา หรือผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของสมาชิกผู้ขอรับทุน
- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของผู้ขอรับทุน