ประวัติสหกรณ์


เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2519

ด้วยทุนจดทะเบียนสหกรณ์ 800,000 บาท โดยตั้งอยู่ที่ 52 ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง

 

อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

      ดำเนินการด้วยคณะกรรมการดำเนินการ 25 คน และพนักงานชุดแรกเริ่ม 3 คน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นต้นมา สหกรณ์สามารถเจริญเติบโตและก้าวหน้า ในด้านสินทรัพย์และเงินฝากที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ในการก่อตั้งสหกรณ์นี้ก็เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ ช่วยให้สมาชิกได้รับเงินกู้ตามความต้องการ โดยมีข้อกำหนดอันควร เน้นการส่งเสริมสวัสดิการ และส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก