ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ


ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน่าน จำกัด ปรับปรุงปี พ.ศ. 2567

ข้อบังคับสหกรณ์

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน่าน จำกัด พ.ศ.2564

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน่าน จำกัด

หมวด 1 ระเบียบเกี่ยวกับสมาชิก

ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2541ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2544ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2541ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2544ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2545ระเบียบว่าด้วยการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2547ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2554ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2558ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2560ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และฝากประจำ พ.ศ.2566ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2561ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2561ระเบียบว่าด้วยการให้บริการแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2561ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2566ระเบียบว่าด้วยเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ 24 เดือน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ.2564ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ (เงินออมเพื่อเกษียณ) พ.ศ.2564ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2565ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2565ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566
 

หมวด 2 ระเบียบเกี่ยวกับคณะกรรมการ และที่ปรึกษา

ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุม พ.ศ.2566ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษา ที่ปรึกษาพิเศษ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ พ.ศ.2561ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ พ.ศ.2567ระเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564
 

หมวด 3 ระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร

ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2549ระเบียบว่าด้วยเงินทดรองจ่าย พ.ศ.2551ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นอกสำนักงานของกรรมการ เจ้าหน้าที่และสมาชิก พ.ศ.2551ระเบียบว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยที่ใช้โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ.2553ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ.2560ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2563ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2564